Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu Przyczepy.info.pl, który jest dostępny w Internecie pod adresami: Przyczepy.info.pl,
 2. Serwis internetowy ma charakter informacyjno – promocyjny.
 3. Właścicielem i operatorem Serwisu jest firma: In Factum, http://infactum.pl/
 4. Każdy użytkownik, który korzysta z Serwisu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 5. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1.1. Podania danych zgodnych z prawdą podczas rejestracji i ich aktualizacji.
  1.2. Podania danych zgodnie z prawdą podczas składania oferty i ich aktualizacji.
  1.3. Przestrzegania regulaminu.

 2. Użytkownik ma prawo do:
  2.1. Dostępu do Serwisu w ramach deklarowanego poziomu abonamentu.
  2.2. Dokonywania zmian danych rejestrowych – wpisu w Katalogu Firm.

3. Użytkownik upoważnia Serwis do kierowania na swój adres informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.

 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  4.1. Treści ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych.
  4.2. Czasowy brak dostępu do Serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych.
  4.3. Szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz „loginu” osobą trzecim.
  4.4. Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.

 2. Operator Serwisu ma prawo do:
  5.1. Weryfikacji zawartości oferty i ich prawidłowości.
  5.2. Usunięcia kont użytkowników, którzy naruszą warunki regulaminu.
  5.3.Wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo – reklamowych.
  5.4. Wprowadzania zmian regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach.

 3. Operator Serwisu dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
  6.1. Zawartość Serwisu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje.
  6.2. Promować i reklamować Serwis.
  6.3. Serwis działał poprawnie.
  6.4. Stale uzupełniać i pogłębiać zawartość Serwisu.

III. WPIS DO KATALOGU FIRM:

 1. W Serwisie dostępne są dwie formy wpisu do Katalogu Firm: bezpłatna i płatna.
  1.1. Bezpłatna zawiera następujące dane: nazwę firmy, logo, adres firmy, mapę, jeden numer telefonu, informacje o godzinach otwarcia.
  1.2. Płatny zawiera następujące dane: nazwę firmy, logo, adres firmy, mapę, pięć numerów telefonu, adres mailowy, adres strony www, informacje o godzinach otwarcia, zdjęcia oraz szczegółowy opis.

 2. Użytkownik dodaje firmę poprzez zarejestrowanie się lub składa zamówienie na usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego w Serwisie.

 3. Składając zamówienie na usługę użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.

 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią usługi po stronie operatora Serwisu. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.

 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.

 6. Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez operatora Serwisu opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystywane w innych publikacjach bez jego zgody, z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem.

 7. Podstawą wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie do operatora Serwisu płatności, zgodnie z fakturą PRO FORMA.

 8. Wszystkie płatności związane z promocją firmy są dokonywane poprzez:
  8.1. Centrum e-płatności – dotpay.
  8.2. Polecenie przelewu na konto operatora Serwisu Nr konta bankowego: ………………………..

 9. Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym w fakturze PRO FORMA.

 10. Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 11. Operator Serwisu nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia płatnej usługi przed wpłynięciem płatności.

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI:

 1. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Serwisu i wypełnianie jego funkcji przede wszystkim jako Serwis wymiany informacji.

 2. Użytkownik Serwisu upoważnia operatora Serwisu do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika.

 3. Operator Serwisu, aby dostosować do oczekiwań jego użytkowników treść i usługi używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez Serwis na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron Serwisu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Operator Serwisu zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach Serwisu.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora Serwisu.

V. PRAWA AUTORSKIE:

 1. Prawa autorskie Serwisu zostały zastrzeżone dla www.przyczepy.info.pl

 2. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

 3. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.

 4. Zawartość Serwisu jest wyłączną własnością firmy In FACTUM Wszelkiego rodzaju użytkowanie zgromadzonych w bazie danych do dalszej odsprzedaży bez zgody operatora Serwisu stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego.

 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt. V.4. ze strony użytkownika, operator Serwisu ma prawo wstąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego nałożenia grzywny na użytkownika a także zasądzenia odszkodowania w wysokości 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

 6. Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora Serwisu.

VI. REKLAMACJA:

 1. Zarejestrowanym użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

 2. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby, wskazany w niniejszym dokumencie.

 3. Operator Serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, operator Serwisu zobowiązany jest do usunięcia przyczyny reklamacji lub zwrotu wpłaconych należności.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.

 2. Uwagi, zapytania prosimy kierować na:

Adres poczty elektronicznej: info@przyczepy.info.pl

 1. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 08.05.2015
Przejdź do paska narzędzi